لینک بازی های PS4 استخراج شده با PSX از PSN (پست اول خوانده شود)

g - unit

کاربر سایت
Jul 13, 2010
628
236
نام
محمد
control r1 usa
http://ic.5b859100.077ac5.gs2.sonycoment.loris-e.llnwd.net/gs2/appkgo/prod/CUSA11461_00/6/f_45e568e15e918699d492340594b27df994a6ce338f0a33e0cd718b8360d594f8/f/UP4040-CUSA11461_00-CONTROL000000000_0.pkg
http://ic.5b859100.077ac5.gs2.sonycoment.loris-e.llnwd.net/gs2/appkgo/prod/CUSA11461_00/6/f_45e568e15e918699d492340594b27df994a6ce338f0a33e0cd718b8360d594f8/f/UP4040-CUSA11461_00-CONTROL000000000_1.pkg
http://ic.5b859100.077ac5.gs2.sonycoment.loris-e.llnwd.net/gs2/appkgo/prod/CUSA11461_00/6/f_45e568e15e918699d492340594b27df994a6ce338f0a33e0cd718b8360d594f8/f/UP4040-CUSA11461_00-CONTROL000000000_2.pkg
http://ic.5b859100.077ac5.gs2.sonycoment.loris-e.llnwd.net/gs2/appkgo/prod/CUSA11461_00/6/f_45e568e15e918699d492340594b27df994a6ce338f0a33e0cd718b8360d594f8/f/UP4040-CUSA11461_00-CONTROL000000000_3.pkg
http://ic.5b859100.077ac5.gs2.sonycoment.loris-e.llnwd.net/gs2/appkgo/prod/CUSA11461_00/6/f_45e568e15e918699d492340594b27df994a6ce338f0a33e0cd718b8360d594f8/f/UP4040-CUSA11461_00-CONTROL000000000_4.pkg
http://ic.5b859100.077ac5.gs2.sonycoment.loris-e.llnwd.net/gs2/appkgo/prod/CUSA11461_00/6/f_45e568e15e918699d492340594b27df994a6ce338f0a33e0cd718b8360d594f8/f/UP4040-CUSA11461_00-CONTROL000000000_5.pkg
آپدیت
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/ppkgo/prod/CUSA11461_00/2/f_ce585063622fe442e5d06096613dbbde60644d524dc32897270377c1d71bbc27/f/UP4040-CUSA11461_00-CONTROL000000000-A0102-V0100.pkg
https://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/ppkgo/prod/CUSA11461_00/2/f_ce585063622fe442e5d06096613dbbde60644d524dc32897270377c1d71bbc27/f/UP4040-CUSA11461_00-CONTROL000000000-A0102-V0100-DP.pkg
 
آخرین ویرایش:

g - unit

کاربر سایت
Jul 13, 2010
628
236
نام
محمد
The Dark Pictures Anthology: Man of Medan R1
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/appkgo/prod/CUSA13933_00/3/f_bf728ef6c0ea9894a4278af27aced7f501ec6b81ac72236bb9b2d01fa640600e/f/UP0700-CUSA13933_00-SMGDARKPICTURESA_0.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/appkgo/prod/CUSA13933_00/3/f_bf728ef6c0ea9894a4278af27aced7f501ec6b81ac72236bb9b2d01fa640600e/f/UP0700-CUSA13933_00-SMGDARKPICTURESA_1.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/appkgo/prod/CUSA13933_00/3/f_bf728ef6c0ea9894a4278af27aced7f501ec6b81ac72236bb9b2d01fa640600e/f/UP0700-CUSA13933_00-SMGDARKPICTURESA_2.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/appkgo/prod/CUSA13933_00/3/f_bf728ef6c0ea9894a4278af27aced7f501ec6b81ac72236bb9b2d01fa640600e/f/UP0700-CUSA13933_00-SMGDARKPICTURESA_3.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/appkgo/prod/CUSA13933_00/3/f_bf728ef6c0ea9894a4278af27aced7f501ec6b81ac72236bb9b2d01fa640600e/f/UP0700-CUSA13933_00-SMGDARKPICTURESA_4.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/appkgo/prod/CUSA13933_00/3/f_bf728ef6c0ea9894a4278af27aced7f501ec6b81ac72236bb9b2d01fa640600e/f/UP0700-CUSA13933_00-SMGDARKPICTURESA_5.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/appkgo/prod/CUSA13933_00/3/f_bf728ef6c0ea9894a4278af27aced7f501ec6b81ac72236bb9b2d01fa640600e/f/UP0700-CUSA13933_00-SMGDARKPICTURESA_6.pkg
آپدیت1.02
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/ppkgo/prod/CUSA13933_00/2/f_0a666da5b69fbd813f50e946a897dc730b6a1e8d7310cde040096f46f9778507/f/UP0700-CUSA13933_00-SMGDARKPICTURESA-A0102-V0100_0.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/ppkgo/prod/CUSA13933_00/2/f_0a666da5b69fbd813f50e946a897dc730b6a1e8d7310cde040096f46f9778507/f/UP0700-CUSA13933_00-SMGDARKPICTURESA-A0102-V0100_1.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/ppkgo/prod/CUSA13933_00/2/f_0a666da5b69fbd813f50e946a897dc730b6a1e8d7310cde040096f46f9778507/f/UP0700-CUSA13933_00-SMGDARKPICTURESA-A0102-V0100_2.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/ppkgo/prod/CUSA13933_00/2/f_0a666da5b69fbd813f50e946a897dc730b6a1e8d7310cde040096f46f9778507/f/UP0700-CUSA13933_00-SMGDARKPICTURESA-A0102-V0100_3.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/ppkgo/prod/CUSA13933_00/2/f_0a666da5b69fbd813f50e946a897dc730b6a1e8d7310cde040096f46f9778507/f/UP0700-CUSA13933_00-SMGDARKPICTURESA-A0102-V0100_4.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/ppkgo/prod/CUSA13933_00/2/f_0a666da5b69fbd813f50e946a897dc730b6a1e8d7310cde040096f46f9778507/f/UP0700-CUSA13933_00-SMGDARKPICTURESA-A0102-V0100_5.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/ppkgo/prod/CUSA13933_00/2/f_0a666da5b69fbd813f50e946a897dc730b6a1e8d7310cde040096f46f9778507/f/UP0700-CUSA13933_00-SMGDARKPICTURESA-A0102-V0100-DP.pkg
 

na937

کاربر سایت
Oct 9, 2014
31
34
لینک Control نیم بها
Control R1 CUSA11461

Control R2 CUSA11454
 
  • Like
Reactions: abed_pc and wwewwe

aliahmadi2

کاربر سایت
Sep 26, 2008
4,162
2,256
نام
AliDEvil
دانلود دیتای ریجن 1 ( امریکا) بازی PES 2020

CUSA14927
Code:
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/appkgo/prod/CUSA14927_00/3/f_61d11eec343231c177e9b261479f0cc1ecdc938bc0dc17be3afdf9d4e768c599/f/UP0101-CUSA14927_00-PES2020000000000_0.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/appkgo/prod/CUSA14927_00/3/f_61d11eec343231c177e9b261479f0cc1ecdc938bc0dc17be3afdf9d4e768c599/f/UP0101-CUSA14927_00-PES2020000000000_1.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/appkgo/prod/CUSA14927_00/3/f_61d11eec343231c177e9b261479f0cc1ecdc938bc0dc17be3afdf9d4e768c599/f/UP0101-CUSA14927_00-PES2020000000000_2.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/appkgo/prod/CUSA14927_00/3/f_61d11eec343231c177e9b261479f0cc1ecdc938bc0dc17be3afdf9d4e768c599/f/UP0101-CUSA14927_00-PES2020000000000_3.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/appkgo/prod/CUSA14927_00/3/f_61d11eec343231c177e9b261479f0cc1ecdc938bc0dc17be3afdf9d4e768c599/f/UP0101-CUSA14927_00-PES2020000000000_4.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/appkgo/prod/CUSA14927_00/3/f_61d11eec343231c177e9b261479f0cc1ecdc938bc0dc17be3afdf9d4e768c599/f/UP0101-CUSA14927_00-PES2020000000000_5.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/appkgo/prod/CUSA14927_00/3/f_61d11eec343231c177e9b261479f0cc1ecdc938bc0dc17be3afdf9d4e768c599/f/UP0101-CUSA14927_00-PES2020000000000_6.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/appkgo/prod/CUSA14927_00/3/f_61d11eec343231c177e9b261479f0cc1ecdc938bc0dc17be3afdf9d4e768c599/f/UP0101-CUSA14927_00-PES2020000000000_7.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/appkgo/prod/CUSA14927_00/3/f_61d11eec343231c177e9b261479f0cc1ecdc938bc0dc17be3afdf9d4e768c599/f/UP0101-CUSA14927_00-PES2020000000000_8.pkg


فایل DP ریجن 1
Code:
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/ppkgo/prod/CUSA14927_00/2/f_2785934fd21335102a0928051cfd6a8be879c1656febee08a6ad27b655cbdf20/f/UP0101-CUSA14927_00-PES2020000000000-A0102-V0100-DP.pkg
فایل آپدیت ریجن 1 ( فایل آپدیت 1.02)
Code:
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/ppkgo/prod/CUSA14927_00/2/f_2785934fd21335102a0928051cfd6a8be879c1656febee08a6ad27b655cbdf20/f/UP0101-CUSA14927_00-PES2020000000000-A0102-V0100.pkg

 
آخرین ویرایش:
  • Like
Reactions: mohamed salah

g - unit

کاربر سایت
Jul 13, 2010
628
236
نام
محمد
FIFA 20 DEMO R1
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/appkgo/prod/CUSA16395_00/2/f_f42d2d42e3278418d6d9987d9dc6c20c13d78cee8f6a2ffb2e4a203f771a358c/f/UP0006-CUSA16395_00-FIFA2020DEMOGAME_0.pkg
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/appkgo/prod/CUSA16395_00/2/f_f42d2d42e3278418d6d9987d9dc6c20c13d78cee8f6a2ffb2e4a203f771a358c/f/UP0006-CUSA16395_00-FIFA2020DEMOGAME_1.pkg
FIFA 20 DEMO R2
http://ic.054e1800.0c9489.gs2.sonycoment.loris-e.llnwd.net/gs2/appkgo/prod/CUSA16384_00/2/f_e794f2a7c983f193015ee8ffb64879e3ecdeca6c094e6718c6fdd7c349c32f1f/f/EP0006-CUSA16384_00-FIFA2020DEMOGAME_0.pkg
http://ic.054e1800.0c9489.gs2.sonycoment.loris-e.llnwd.net/gs2/appkgo/prod/CUSA16384_00/2/f_e794f2a7c983f193015ee8ffb64879e3ecdeca6c094e6718c6fdd7c349c32f1f/f/EP0006-CUSA16384_00-FIFA2020DEMOGAME_1.pkg

Borderlands 3 R1
http://ic.52661200.06f461.gs2.sonycoment.loris-e.llnwd.net/gs2/appkgo/prod/CUSA07823_00/6/f_00b61e577d5b86006c01ebb38c3e5a4c1c3551f0f512fb2a0eb085f93fc9002b/f/UP1001-CUSA07823_00-000000000OAKSIEA_0.pkg
http://ic.52661200.06f461.gs2.sonycoment.loris-e.llnwd.net/gs2/appkgo/prod/CUSA07823_00/6/f_00b61e577d5b86006c01ebb38c3e5a4c1c3551f0f512fb2a0eb085f93fc9002b/f/UP1001-CUSA07823_00-000000000OAKSIEA_1.pkg
http://ic.52661200.06f461.gs2.sonycoment.loris-e.llnwd.net/gs2/appkgo/prod/CUSA07823_00/6/f_00b61e577d5b86006c01ebb38c3e5a4c1c3551f0f512fb2a0eb085f93fc9002b/f/UP1001-CUSA07823_00-000000000OAKSIEA_2.pkg
http://ic.52661200.06f461.gs2.sonycoment.loris-e.llnwd.net/gs2/appkgo/prod/CUSA07823_00/6/f_00b61e577d5b86006c01ebb38c3e5a4c1c3551f0f512fb2a0eb085f93fc9002b/f/UP1001-CUSA07823_00-000000000OAKSIEA_3.pkg
http://ic.52661200.06f461.gs2.sonycoment.loris-e.llnwd.net/gs2/appkgo/prod/CUSA07823_00/6/f_00b61e577d5b86006c01ebb38c3e5a4c1c3551f0f512fb2a0eb085f93fc9002b/f/UP1001-CUSA07823_00-000000000OAKSIEA_4.pkg
http://ic.52661200.06f461.gs2.sonycoment.loris-e.llnwd.net/gs2/appkgo/prod/CUSA07823_00/6/f_00b61e577d5b86006c01ebb38c3e5a4c1c3551f0f512fb2a0eb085f93fc9002b/f/UP1001-CUSA07823_00-000000000OAKSIEA_5.pkg
http://ic.52661200.06f461.gs2.sonycoment.loris-e.llnwd.net/gs2/appkgo/prod/CUSA07823_00/6/f_00b61e577d5b86006c01ebb38c3e5a4c1c3551f0f512fb2a0eb085f93fc9002b/f/UP1001-CUSA07823_00-000000000OAKSIEA_6.pkg
http://ic.52661200.06f461.gs2.sonycoment.loris-e.llnwd.net/gs2/appkgo/prod/CUSA07823_00/6/f_00b61e577d5b86006c01ebb38c3e5a4c1c3551f0f512fb2a0eb085f93fc9002b/f/UP1001-CUSA07823_00-000000000OAKSIEA_7.pkg
http://ic.52661200.06f461.gs2.sonycoment.loris-e.llnwd.net/gs2/appkgo/prod/CUSA07823_00/6/f_00b61e577d5b86006c01ebb38c3e5a4c1c3551f0f512fb2a0eb085f93fc9002b/f/UP1001-CUSA07823_00-000000000OAKSIEA_8.pkg
آپدیت
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/ppkgo/prod/CUSA07823_00/4/f_1b97396b49ae373e96cc859d3c500da93c806a4896929ae37ee2afe5fee3ea6d/f/UP1001-CUSA07823_00-000000000OAKSIEA-A0101-V0100.pkg
 
آخرین ویرایش:

کاربرانی که این گفتگو را مشاهده می‌کنند (کاربران: 2, مهمان: 5)

Top
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟