نتیجه نظرسنجی: از اجرای این طرح راضی بودین یا نه ؟