FIFA 13 | Xbox 360 [پست اول تاپیک خوانده شود]

hamdi113540

کاربر سایت
Jan 25, 2010
1,439
1,678
الکترونیک آرت جزییات و تصاویر جدیدی از سری بازی محبوب فوتبالی خود به نام FIFA 13 به نمایش گذاشت. در نمایشگاهی که اخیرا در لندن برگذار شد آقای David Rutter تهیه کننده‌ی بازی گفت فیفا ۱۳ در کل پیشرفت‌های عمده‌ای داشته است که می‌توان آن‌ها را در ۵ قسمت مختلف تقسیم بندی کرد. .

.

اولی کنترل در مهار توپ هست به طوری که تاکنون خیلی ساده اینکار انجام میشد اما برای اولین بار در فیفا ۱۳ ما کمی تنوع به آن بخشیدیم تا بازیکن برای در اختیار گرفتن توپ به خود زحمت بدهد سریع تر واکنش داده یا حتی بدنش را برای مهار آن بکشد. .
دومین قسمت از آن ضربه‌ زدن‌های بازیکنان است. ما موتور بازی را بهینه کردیم و انیمیشن‌های مختلفی برای فرار از غیر واقعی شدن ضربات ترتیب دادیم.
سومین قسمت را از دریبل زدن می‌گویم. در فیفا ۱۲ شما با تغییر جهت به راحتی توپ را به جلو می‌بردید که این امر در نسخه‌ی جدید جور دیگری خواهد بود. .
چهارمین قسمتی که پیشرفت محسوسی در آن دیده می‌شود ضربات ایستگاهی هستند. به طوری که هنگام این ضربات دیوار دفاعی متعلق به شماست. می‌توانید تعداد بازیکنان آن راکم یا زیاد کنید و همچنین شیوه‌ی قرار گرفتن آن‌ها را بیارایید.
پنجمین بخش هم مربوط به هوش مصنوعی می‌شود. این پردازنده از لحاظ توپ‌گیری آفسایدگیری و همچنین تاکتیک بازی پیشرفت قابل قبولی خواهد داشت..

.

.

تحولات قسمت cm:
Career Mode
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﯿﻢ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ Career Mode ﮐﺴﺐ
ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺮﺑﯽ ﮔﺮﯼ ﺗﯿﻢ
ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮﺩ، ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮏﯾ ﻣﺮﺑﯽ ﺩﺭ CM ﺩﺍﺭﯾﺪ،
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺩﺍﺩ، ﺩﺍﺭﺩ .
ﻣﻠﯿﺖ ﻭ ﻟﯿﮕﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰﺍﯾﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ، ﺩﺍﺭﺩ.
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺩﺭ
ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺧﺒﺎﺭ (Press) ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﯿﻢ ﻭ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ
ﻭﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺭﻭﯼ ﺩﻭﺵ ﺷﻤﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﮏﯾ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯼ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﮏﯾ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﺭﻧﻤﻨﺖ ﻫﺎ ﻭﻇﺎﯾﻔﺘﺎﻥ ﺭﺍ
ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ
ﺍﯾﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﯼ ﻣﺮﺑﯽ
ﮔﺮﯼ ﺧﻮﺩ، ﻣﺮﺑﯽ ﮔﺮﯼ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ CM ﺩﺍﺭﺍﯼ " ﻫﺎﺏ" ﻣﺠﺰﺍﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ ﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻗﺴﻤﺖ Online
Alan Mcinally ﻭ Geoff Shreeves ﺧﺒﺮ ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﻮﺗﯽ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﺩﺍﺩ .
ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻞ ﻫﺎ، ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﺿﺮﺑﺎﺕ
ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ :Shreeves ﺑﻠﻪ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺁﻧﻔﯿﻠﺪ ﮔﻞ
ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ، ﺩﻣﭙﺴﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪﯼ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﻗﯿﻘﻪﯼ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻮﻡ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ 1-2 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺩﻫﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻥ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﺪ
ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ، ﺩﺍﺭﯾﺪ.
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻫﺎ
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺭﺍ
ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﻓﺮﻭﺷﯿﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﯼ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ
ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﻌﻞ ﻭ ﺍﻓﻌﺎﻻﺕ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﯿﻢ
ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ، ﺭﺥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ ﻭ ﻫﻢ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ
ﺷﺎﺩ (Happy) ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ.
ﺣﺎﻝ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﻗﺴﻤﺖ Press ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺩﺍﺭﻧﺪ .
ﻗﺴﻤﺖ Be A Player
ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺧﻮﺩ )ﭼﻪ Virtual Pro ﻭ ﭼﻪ
ﻭﺍﻗﻌﯽ( ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺗﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ
ﻣﺮﺑﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
) ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﻼ ﺍﮔﺮ ﻫﺎﻓﺒﮏ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﯾﺎ ... ( ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﮏﯾ ﻓﺼﻞ ﻭ ﻫﺮ 4 ﺑﺎﺯﯼ ﯾﮑﺒﺎﺭ، ﺷﻤﺎ ﻭﻇﺎﯾﻔﯽ
ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ: ﮔﻞ ﺯﺩﻥ، ﮔﻞ ﻧﺨﻮﺭﺩﻥ، ﭘﺎﺱ ﺩﺍﺩﻥ، ﺗﮑﻞ ﺯﺩﻥ ﻭ ...
ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﺮﺩ.
ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺭﺍﺿﯽ ﺑﻮﺩﯾﺪ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻥ
ﺗﯿﻢ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﺮﺿﯽ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﮏﯾ Vitual Pro ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﮏﯾ ﺗﯿﻢ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ، ﺩﺭﺗﺮﮐﯿﺐ ﺍﺻﻠﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍ
ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺮﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﺩﯾﮕﺮ
ﺑﺮﻭﯾﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺪ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﺪ، ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺷﻤﺎ
ﺭﺍ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ، ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻣﯽﺩﻫﯿﺪ؛ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺑﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺭﺩﻩ ﺑﻨﺪﯼ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ CM ﺷﻤﺎ ﺭﺩﻩ ﺑﻨﺪﯼ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﺻﻮﺗﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﺮﺩ.
ﺟﺪﻭﻝ ﻟﯿﮓ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ
ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﻮﺗﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺭﺩﻩ ﺑﻨﺪﯼ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ .
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺻﻮﺗﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﺭ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻫﯿﭻ
ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ .
ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﺑﯿﺎﻥ
ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ "ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ ﮐﺎﺭﻫﺎ"
ﺗﯿﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﻨﺪ ﺭﺍ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻧﻪﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺑﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﻭ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ
ﺍﯾﻨﺒﺎﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﭘﻮﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ
ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ CPU ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ.
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﯽ ﺭﺍ ﻗﺮﺽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮﺍﯼ
ﺧﺮﯾﺪ ﻭﯼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻭ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺍﯾﻤﯽ ﺍﻣﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ .
ﻭﻗﺘﯽ CPU ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ
ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﻮﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ CPU ﺣﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺒﻮﻝ ﯾﺎ ﺭﺩ
ﮐﺮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ، ﺭﯾﯿﺲ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻮﺭﺕ
ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺷﺰﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﻑ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ
ﭼﯿﺴﺖ.
ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽﺩﻫﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﯽﮑﯾ ﺍﺯ
ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ: ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻣﻬﻢ، ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺳﺮﺳﺨﺖ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺑﺮﺭﻭﯼ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻭ ﺗﻮﻗﻊ ﻭﯼ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ
ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ
ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﭘﺮﺱ ﻭ ﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺭﺍ ﻣﯽﻓﺮﻭﺷﻨﺪ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ ﻭ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﯼ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺻﻮﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ LS ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ، ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ "ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮﯼ ﻣﺎﻟﯽ " ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ
ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ/ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﺍﺯ
ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩﻧﺪ .
ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ CM ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺯ
Sky Sports ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻫﺎ
ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ
ﺩﺭ CM ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺧﻂ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎﺯﯾﺒﺎﺯﺍﻥ
ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺻﻮﺗﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﯿﺶ ﺭﻓﺘﻦ
ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﯼ CM ﺑﺮﻭﯾﺪ، ﺷﺎﻫﺪ ﮏﯾ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .
امکانات بازی تا به امروز:
1.پشتیبانی از کینکت
2.بهبود و تغییر انیمیشن های بازی
3.فیس های جدید
4.تغییر کلی سیستم ترانسفر
5.اضافه شدن تیم های ملی در career mod
6.تغییر عملکرد داور با توجه به حساسیت بازی
7.اضافه شدن بخش داوری به Career Mod
8.تحولی کلی در بخش Career mod
9.اضافه شدن لیگ عربستان
10.آزادی عمل بیشتر در Career Mod
11.بهبود موتور IE
12.سیستم جدید حمله
13.پیشرفت هوش مصنوعی
***************************
تاریخ انتشار بازی:
25 سپتامر برای آمریکا
28 سپتامر برای سرتاسر جهان
 
آخرین ویرایش:

rybdh

کاربر سایت
May 5, 2012
23
0
استاد خیلی ممنون جالب بود . اگه فیلمی چیزی هم به دستت رسید بزاری ممنونت میشم
 

hamdi113540

کاربر سایت
Jan 25, 2010
1,439
1,678
استاد خیلی ممنون جالب بود . اگه فیلمی چیزی هم به دستت رسید بزاری ممنونت میشم
چشم،حتما اگر تریلری اومد در همین صفحه اصلی میزارم.

Sent from my GT-S5670 using Tapatalk
 

navid_x360

کاربر سایت
Jun 1, 2007
2,664
2,084
نام
نوید
.
اولی کنترل در مهار توپ هست به طوری که تاکنون خیلی ساده اینکار انجام میشد اما برای اولین بار در فیفا ۱۳ ما کمی تنوع به آن بخشیدیم تا بازیکن برای در اختیار گرفتن توپ به خود زحمت بدهد سریع تر واکنش داده یا حتی بدنش را برای مهار آن بکشد. .

سومین قسمت را از دریبل زدن می‌گویم. در فیفا ۱۲ شما با تغییر جهت به راحتی توپ را به جلو می‌بردید که این امر در نسخه‌ی جدید جور دیگری خواهد بود. .
دوتا سوال این مورد اول گرفتن توپ منظورش دیگه در واقع دفاع کردن .اگه ازه که این بخش تو 12 هم دیدیم یعنی میخوان سختر از این کنند؟
در مورد دریبل زدن واقعا از تغیرات در 12 راضی بودم فقط خدا کنه این مورد نخوان خرابش کنند یا بدترش کنند امیدوارم مثله همیشه که فیفا پیشرفت داشته این موردم بهتر از قبل کنه
 

HOSΣIN

کاربر سایت
Mar 15, 2012
2,955
25
نام
HOSΣIN
اع تاپیک ما انیجا بود رفتیم اون ور؟:d

فیفا عشقه منه.همه چیزه.تو فوتبال حرف اولو میزنه.حتی اگه اون لیگ اینگلیسو نگاه کنید اونجایی که دقیقه هارو نوشته زده EA SPORT.ببینید عظمتو.اطلاعاتی نیومده؟
 

hamdi113540

کاربر سایت
Jan 25, 2010
1,439
1,678
دوستان اطلاعات در همین حد و این چندتا عکس. اگر تریلر یا خبری از بازی اومد قرار میدیم.به احتمال زیاد تاریخ انتشار بازی همون 1 مهر هستش
پیروز باشید

Sent from my GT-S5670 using Tapatalk
 

hamdi113540

کاربر سایت
Jan 25, 2010
1,439
1,678
دوتا سوال این مورد اول گرفتن توپ منظورش دیگه در واقع دفاع کردن .اگه ازه که این بخش تو 12 هم دیدیم یعنی میخوان سختر از این کنند؟
در مورد دریبل زدن واقعا از تغیرات در 12 راضی بودم فقط خدا کنه این مورد نخوان خرابش کنند یا بدترش کنند امیدوارم مثله همیشه که فیفا پیشرفت داشته این موردم بهتر از قبل کنه
فکر کنم مهار توپ های لو داده شده توسط بازیکن حریف هست یا شاید هم موضوع دفاع باشه یا مهار توپ های هوایی.شاید باید خودمون به طرف توپ رفته و توپ رو بزنیم و دیگه خودش به صورت خودکار به طرف توپ های بی صاحب نمیره.
موضوع دریبل کردن هم فکر کنم سخت تر شده باشه.
کلا فیفا به سمت حرفه ای شدن میره و طبیعتا بازی باید سخت تر بشه.


Sent from my GT-S5670 using Tapatalk
 

Seser.pesar

کاربر سایت
Feb 22, 2012
967
4
نام
...:: محمد ::...
چه زود معرفی شد !!!

Sent from my GT-S5830 using Tapatalk 2
 

Lord Stark

کاربر سایت
Aug 17, 2007
15,261
7,301
نام
معراج
4 ماه به انتشار بازی مونده از الان با عکسهای فیفا 12 تاپیکشو زدید؟! فکر میکنم تنها بازیی باشه که از شیش ماه قبل براش تاپیک میزنن:d
 

Nathan Drake

Evanescence
کاربر سایت
Apr 19, 2011
6,660
544
نام
Amir Ho3ein
4 ماه به انتشار بازی مونده از الان با عکسهای فیفا 12 تاپیکشو زدید؟! فکر میکنم تنها بازیی باشه که از شیش ماه قبل براش تاپیک میزنن:d
خود EA بازی رو تایید کرده و این عکس ها رو بیرون داده!
 

HACKBOTER

کاربر سایت
Jul 3, 2008
915
41
نام
M o h A M a d
خود EA بازی رو تایید کرده و این عکس ها رو بیرون داده!
من که الان هر چی گشتم چیزی توی سایت EA راجب این عکسها ندیدم؟

مطمئنید این عکسها برا فیفا 13 هست؟ چون اصلا با سیستم گیم پلی فیفا 12 مو نمیزنه؟

مگر اینکه اومده باشند از گیم پلی فیفا 12 یدونه بکاپ تهیه کرده باشند و فقط به جزئیاتی که در پست اول بهش اشاره شد دارند روش کار میکنن....
 

Siavash_MH

FCB
کاربر سایت
Apr 10, 2011
3,476
1,421
دوستمون راست میگه عکساش مو نمیزنه با شماره 12 ش
تایید شدنش که موثقه و خوده EA تاییدش کرد ولی عکس رو مطمئنید یا یه سری عکس روتوش شده دادند تا تایید شدنش بدون عکس نباشه؟:d
روشنمون کنید
 

Nathan Drake

Evanescence
کاربر سایت
Apr 19, 2011
6,660
544
نام
Amir Ho3ein
باو مسی رو ببینید:D
یا مثلا Alexis Sanchez هم Face ــش کامل درست شده!
خدا کنه امسال بارسا رو کامل درست کنن.
 

HACKBOTER

کاربر سایت
Jul 3, 2008
915
41
نام
M o h A M a d
باو مسی رو ببینید:D
یا مثلا Alexis Sanchez هم Face ــش کامل درست شده!
خدا کنه امسال بارسا رو کامل درست کنن.
اگه قرار باشه برای نسخه جدید فقط روی صورت بازیکنان و لباس تیمها و دمو ها کار کنند که بهتر بود بازی رو به صورت پچ مثل یورو 2012 بیرون میدادن تا نسخه کامل بک بازی؟

اگر با دقت نگاه کنید میفهمید نه تور دروازه و نه چمن بازی و نه ورزشگاه و نه استایل دویدن و حرکت بازیکنان به نسبت نسخه 12 اصلا تغییر نکرده....

شما همین الان برو فیفا 12 بازی کن عینا بازی را عین همین تصاویر مشاهده میکنید با این تفاوت که صورتهای بازیکنان و لایسنس تیمها زیاد کامل نیست....
 

کاربرانی که این گفتگو را مشاهده می‌کنند (کاربران: 0, مهمان: 1)

Top
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟