نتیجه نظرسنجی: انتخاب شما برای شخصیت محوری داستان برای قسمت بعد؟

کاربرانی که به 'هیچکدام-شخصیت جدید' رای داده اند