Simorq's Recent Activity

  1. Simorq liked Fratos's post in the thread تشکیل دادخواست درجه یک علیه بتزدا به خاطر FO76.

    کمپانی که شخص اولش توی کنفرانس شوخی دستی میکنه با خودشون (:دی) + از یک انجین فرسوده استفاده میکنه + هیچ باگ و مشکلی رو رفع نمیکنه + حال...

    ‏Dec 9, 2018
  2. Simorq liked Mr. Children's post in the thread اپل بازی استراتژیک واقعگرای Afghanistan 11 را به خاطر استفاده از طالبان از اپ استور برداشت.

    اون آقا رییس دولت آمریکاست! رییس دنیای آزاده. طبق قاعده ای که میگه انسان ها با هم برابر نیستند بلکه سرمایشون و مقدار مالیاتی که میدن...

    ‏Dec 9, 2018